Firma Dominika Bury- Czupich, z siedzibą przy Ul. Podgórskiej 27/56 w Rzeszowie, kod pocztowy 35-082 zwana dalej Dominika Bury - Czupich, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta firmy i użytkownika serwisów oraz publikacji należących do firmy Dominika Bury - Czupich obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Dominika Bury-Czupich nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów należących do Dominika Bury - Czupich. 

 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe podane podczas zamówienia w Sklepie Internetowym będą wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia (realizacji umowy sprzedaży). Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu i nie zostaną one wykorzystane w celach komercyjnych bez wcześniejszej wyraźnej zgody.

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w innych celach np. marketingowych i przesyłania informacji handlowych  - będą wykorzystywane jedynie do wysyłania emaili informacyjnych ze strony Siła kobiecego Sukcesu. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne do celów marketingowych i handlowych. W każdej chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu skontaktuj się ze mną lub wciśnij odpowiedni link wypisania z listy w przesłanym przeze mnie newsletterze.

 

Administratorem danych osobowych jest Dominika Bury- Czupich, 35-082 Rzeszów, Ul. Podgórska 27 m. 56. 

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

Przetwarzamy dane osobowe Klientów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy Przelewy24 oraz newslettera, jeżeli jest to:

niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, w zakresie danych:

- nazwisko i imiona Klienta,

- adres do korespondencji,

- adresy elektroniczne,

realizowane w celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem, jeżeli jest to niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia,

uzasadnione celem scharakteryzowania sposobu korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Przelewy24 lub newslettera, w zakresie danych eksploatacyjnych, tj. zawierających: oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w pierwszym punkcie,

- informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

 - informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

Nie przetwarzamy tych danych osobowych po zakończeniu korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, jednakże z zastrzeżeniem możliwości dalszego wykorzystywania tych spośród wymienionych danych, które są:

niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,

niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, za zgodą Klienta, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

 

Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 18 pkt 1, 2, 5 i art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.). Wymienione zakresy danych nie są wiążące dla ustalenia zakresu danych przetwarzanych przez Sprzedawcę. Zakres danych przetwarzanych przez Sprzedawcę został opublikowany w pkt 5 Polityki prywatności i plików cookies.

 

Niezależnie, możemy także przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony celu uznaje się w szczególności marketing bezpośredni naszych produktów lub usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 23 pkt 1 ppkt 5 i art. 23 pkt 1 ppkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.).

 

W pozostałych przypadkach, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie tej zgody następuje w szczególności poprzez zaznaczenie pola kontrolnego („checkbox”), przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 23 pkt 1 ppkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.) lub art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.).

 

 

Zbiory i cele przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe Klientów przetwarzamy w usystematyzowanych zbiorach, które definiujemy przez cel ich przetwarzania. Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym dla realizacji ustalonego celu. Poniższy wykaz obejmuje zbiory, zakresy a także cele przetwarzania danych.

 

Zbiór danych osobowych Klientów, którzy zawarli umowę sprzedaży, w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży z klientami.

 

Przetwarzane dane:

- imię i nazwisko

- adres

- adres e-mail

- nr telefonu

- NIP

- nazwa firmy

- numer zamówienia

- numer IP

 

Zbiór danych osobowych osób, które złożyły reklamację lub odstąpili od umowy sprzedaży, w celu postepowania związanych z reklamacja lub odstąpieniem od umowy.

 

Przetwarzane dane:

- imię i nazwisko

- adres

- adres e-mail

- nr telefonu

- NIP

- nazwa firmy

- numer zamówienia

- numer IP

 

Zbiór osób korespondujących z Sprzedawcą, w celu udzielenia informacji handlowych lub informacyjnych.

 

Przetwarzane dane:

- imię i nazwisko

- adres e-mail

- nr telefonu

 

Zbiór osób zapisanych na newsletter, w celu przekazywania informacji marketingowych lub handlowych.

 

Przetwarzane dane:

- imię i nazwisko

- adres e-mail

 

Zbiory danych osobowych Klientów podlegają zgłoszeniu do rejestracji RODO czyli Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a dokładnie jego artykułem 13 ust. 1 i 2. 

 

Powierzenie i udostępnianie danych osobowych

 

Dane przetwarzane są w sposób elektroniczny, gdzie osoby trzecie nie mają dostępu. Pliki zabezpieczone są hasłami zmienianymi średnio co 3 miesiące. 

Możemy powierzyć dane osobowe Klientów innym podmiotom. Mogą być to np. hostingodawca, obsługa księgowa lub prawna, operator płatności albo inny podmiot, z którym współpracujemy w celu należytego świadczenia usług. Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych. Aktualny wykaz podmiotów którym powierzamy przetwarzanie danych, jest stale dostępny dla wszystkich Klientów. W celu uzyskania dostępu do niego, wystarczy zwrócić się do nas z takim żądaniem. Można to uczynić, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Podstawę prawną powierzenia danych osobowych stanowi art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.).

Nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

 

 

Uprawnienia Klienta

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientom przysługują związane z tym uprawnienia:

- prawo dostępu do treści swoich danych,

- prawo poprawiania swoich danych,

- prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

- prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

 

Możemy udostępniać funkcjonalności systemowe, umożliwiające realizację tych uprawnień. W przypadku woli skorzystania z wymienionych uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pkt 20 Polityki prywatności i plików cookies.

 

 

Tag pikselowy

My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, możemy korzystać z funkcjonalności tagów pikselowych. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności Klienta na stronie internetowej.

 

 

POLITYKA COOKIES

Pliki cookie strony Siła Kobiecego Sukcesu nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Dominika Bury-Czupich. Pliki cookies mogą być także zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane przez współpracujących z operatorem partnerów.

Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.

 

 Podstawa przetwarzania plików cookies

Klientów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, możemy prosić o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych. Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:

poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami,

za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym,

za pomocą konfiguracji usługi wykorzystywanej przez użytkownika.

Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.

Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.).

 

 

Pliki cookies podmiotów trzecich

Sprzedawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

 

Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Klientów oraz sporządzanie statystyk ruchu,

YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Klienta.

Facebook - Wykorzystywanie pikesla

 

Sprzedawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont użytkownika: w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem Sklepu, o ile Sprzedawca udostępnia taką funkcjonalność. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook czynności Klienta, wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Aktualne zasady podmiotów trzecich w tym zakresie, można znaleźć tutaj: https://www.e-regulaminy.pl/biuletyn/polityki-prywatnosci-i-plikow-cookies/

 

 

Zmiany Polityki prywatności i plików cookies

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję.

 

Kontakt i zgłoszenia

Nieustannie czynimy wszystko, by przetwarzać dane osobowe Klientów i pliki cookies z dochowaniem najwyższych standardów. Dlatego posiadamy wdrożony system niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu poniższych danych:

kurs@silakobiecegosukcesu.pl

(+48) 796092894

Dominika Bury- Czupich

ul. Podgórska 27/56, 35-082 Rzeszów

 

Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub plików cookies, zachęcamy do kontaktu.

 

2019© Dominika Bury.

Wszystkie prawa pilnie strzeżone. 

Polityka prywatności